рецептисмешни снимки

Производство на трансформатори и дросели, Механична обработка на детайли

  БГ
  EN
  РУ
Трансформатори от 5 VA до 100 kVA
Металообработване
Тороидални трансформатори

На 16.03.2014 г. приключи изпълнението на проект BG161PO003-2.3.02-0120-C0001Подобряване на енергийната ефективност на „УНИТРАФ” АД”. Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие.  Продължителността на проекта бе 3 месеца. Безвъзмездната финансова помощ, която бе одобрена за осъществяване на дейностите по проекта - 123 516.72 лв.

Успешно бяха осъществени всички дейности, заложени в проекта:

- Въвеждане на високотехнологичен струг с С-ос на шпиндела.

- Въвеждане на високотехнологична сушилня

- Доставка и монтаж на PVC прозорци

- Подмяна на осветлението в Ремонтен участък и цех "Металообработка"

- Визуализация на проекта

С осъществяването на дейностите заложени по проекта се постигнаха следните специфични цели:

1. Намаляване на енергоемкостта на единица продукция - целта ще се постигне чрез въвеждането в експлоатация на високотехнологичен струг с С-ос на шпиндела и високотехнологична сушилня

2. Намаляване потреблението на енергия от предприятието - целта ще се постигне чрез подмяна на дограмата на първия етаж в производствена сграда и подмяна на осветлението в Ремонтен участък и цех Металообработка.